Hur jobbar vi för ett mer hållbart samhälle?

Vi är Nordens största rikstäckande nätverk av kylföretag och ledande på att skapa miljövänlig kyla och värme. Genom att vi använder naturliga köldmedier i applikationer erbjuder vi en framtidssäkrad, miljövänlig och kostnadseffektiv lösning. Vi kan tillsammans göra en stor miljöinsats.

2015 antog FN:s 193 medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit och unik i FN:s historia. 

Vi har identifierat vilka globala hållbarhetsmål som har störst relevans för vår egna verksamhet, var vi kan påverka mest. Genom att aktivt arbeta med dessa fokusområden kan vi bli ett mer framgångsrikt företag samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Vårt helhetsperspektiv över hållbarhetsfrågorna kallar vi 100% Hållbarhet. Det innebär att vi aktivt arbetar för ett socialt, ekonomiskt, etiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Framtiden med CO2 som köldmedium
För att minimera vår egen och kunders klimatpåverkan arbetar vi mycket med naturliga köldmedier som CO2. CO2 är lämpligt till många anläggningar som till exempel livsmedelsbutiker, restauranger och storkök, kyl och fryslager, isbanor, luftkonditionering eller värmeåtervinning. Installation av CO2 ger många fördelar, anläggningarna drar mindre energi och kräver mindre service och underhåll. De har heller inga krav på återkommande läcksökning och är i de flesta fall billigare att installera än andra system. CO2 kan dock förknippas med att det ska påverka växthuseffekten negativt, men i själva verket binder vi CO2 i täta system i stället för att skicka upp det i vår atmosfär.

Med CO2 kan energin som bildas återanvändas och bilda värme. Det kallar vi för grön kyla. Grön kyla är inte bara bra för miljön, utan även en god besparing för kunden. Genom grön kyla kan andra områden i anläggningen, eller närliggande anläggningar, värmas upp. Till exempel energin som bildas vid nerkylning av en isbana kan användas för att värma upp vatten till duschar, värmen till avfuktaren, klubbrummet med mera. Eller varför inte värma upp vattnet i ett eventuellt badhus bredvid. Konceptet fungerar i alla möjliga anläggningar. Vi hjälper dig med den bästa lösningen för just din anläggning!

Vi har nått 2020, året då installationer med köldmedier med för högt GWP-värde (Global warming potential) förbjuds. Vårt mål är bland annat att hjälpa kunder med nya, miljövänliga kylsystem för att spara energi och minska miljöpåverkan.

Vi är stolta medlemmar i Gröna Städer. Tillsammans driver vi utvecklingen mot fler urbana miljöer och att Sverige ska bli världsledande inom hållbar samhällsbyggnad. Läs mer om Gröna Städer här.

Hållbarhetspolicy

Minimera vår egen och våra kunders klimatpåverkan

Vi arbetar aktivt med övergången till naturliga köldmedier med positiv miljöpåverkan. Genom att ständigt föra en dialog med våra kunder och anpassa val och systemutformning för varje unikt tillfälle, ser vi att detta resulterar till positiv miljöpåverkan under hela arbetsprocessen och goda relationer mellan alla parter.

Arbeta för en hållbar resursanvändning

Vi använder närproducerat material genom att använda restprodukter i kretsloppet och minimera energianvändningen med effektiva system och värmeåtervinning. Transporter kostar på miljön och vi strävar alltid till att planera resandet och minimera antalet leverantörer.

Gott ledarskap och trygg ekonomi

Vi värdesätter våra medarbetares utveckling och uppmuntrar engagemang. Vi erbjuder systematisk kompetensutveckling och säker företagsstruktur för en stabil ekonomi

Bra arbetsmiljö och utvecklande arbetsklimat för alla

Genom kontinuerliga utbildningar med syfte att ge säkra utföranden, avser vi skapa en trygg arbetsplats och god hälsa bland våra medarbetare. Alla medarbetare skall sträva tillsammans för ett bra arbetsklimat.

Arbeta för jämställdhet och mångfald

Våra medarbetare får aktivt delta i lednings- och strukturfrågor vilket leder till en öppenhet och förbättrad kommunikation på arbetsplatsen. Vi strävar ständigt efter mångfald och jämställdhet.

Etisk syn på inköp av varor, produkter och tjänster

Vi väljer leverantörer och producenter med omsorg som har bra hållbarhetsprogram och arbetsvillkor.

Främja mänskliga rättigheter

Vi anser att företagande och respekt för mänskliga rättigheter går hand i hand som en del av hållbarhet.

Alltid agera enligt etiska affärsmetoder

Vi följer regelverket och lagar och har en öppen agenda med våra samarbetspartner. Vi lyssnar in kundens behov och levererar produkter och tjänster utifrån kundens förväntningar.

Visa lokalt samhällsengagemang

Som en rikstäckande kedja av företag med stark lokal förankring är vi måna om lokala engagemang. Detta varierar från ort till ort men i helhet vill vi inspirera och stödja positiva initiativ och engagemang i samhället inom utbildning, idrott, kultur med mera.

Vara transparent med kunder, leverantörer och medarbetare

Vi har en öppen dialog med samarbetspartner och medarbetare för att tillsammans öka kunskapen och stärka förtroendet.

Visa alla nyheter