En kyllösning som ett steg för att kunna nå målen i FN:s klimatrapport för 2030

TESAB förespråkar modern kylteknik som helt baserar sig på naturliga köldmedier, 100% miljövänligt och energieffektivt. Vi tror på denna kyllösning som ett steg på vägen för att kunna nå målen i FN:s senaste klimatrapport för 2030.


Vi blir exempelvis dagligen upplysta om vad vi som privatpersoner kan göra för att minska klimatpåverkan. Men hur ser miljöpåverkan ut utifrån kylbranschens aspekt, och vad kan vi gemensamt göra? Varför är det till exempel allmänt känt att flygrelaterade utsläpp är stora miljöbovar, men ingen pratar om att köldmedierna som installeras i olika kylaggregat i Sverige släpper ut mer än 14% mer är våra inrikesflyg?

HFC-köldmedier är ett dolt miljöhot
Läckaget av HFC-köldmedier (syntetiska köldmedier) från kontor och andra verksamheters luftkonditioneringar är enormt. Det här är för de allra flesta ett okänt miljöhot som finns överallt i vår närhet. Kylaggregaten finns i våra kontorsfastigheter, livsmedelsbutiker, hotell, restauranger, bensinmackar, skolkök, sjukhus, sim- och ishallar med mera - och inte minst inom industrin. Den officiella siffran för Sverige är att våra kylsystem släpper ut ca 883 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Det är 14% mer än för hela inrikesflyget. Hur hög den inofficiella är vet ingen i dag, bara att den är alldeles för låg.

Det vi vet är att HFC-köldmedierna som installerats fram till i dag har en stor påverkan på växthuseffekten. Ändå ligger miljödebattens fokus på transportsektorns bilar och flyg, där det inte finns någon färdig lösning. Utsläppen från våra vanliga HFC-köldmedier går att stoppa nu. Tekniken finns, den är tillgänglig och kostnadseffektiv. Den baserar sig helt på naturliga köldmedier och är 100% miljövänlig och energieffektiv.

HFC-köldmedier i jämförelse med naturliga köldmedier
En medelstor livsmedelsbutik med ett snitt läckage på 15% HFC-köldmedium per år ger ett negativt bidrag till växthuseffekten på 50 000 - 70 000 GWP*. Samma butik med modern kylteknik och naturliga köldmedier bidrar med försumbara 80 GWP per år. Den nya kyltekniken är inte bara miljövänlig utan också energieffektiv. Genom värmeåtervinning och drift kan samma butik dessutom halvera sina energikostnader.

Skulle Sveriges alla livsmedelsbutiker, isbanor och restauranger konvertera till naturliga köldmedier skulle det innebära en energibesparing som motsvarar 25% av en kärnreaktors årsproduktion av el. Här finns stora miljö- och energivinster att göra.

Varför har vi inte använt modern kylteknik tidigare?
Tekniken med naturliga köldmedier som CO2, bygger på att de behöver ett högt tryck för att fungera effektivt. En viktig anledning till att vi i dag kan använda moderna kylteknik är att material och komponenter utvecklats för att klara av de påfrestningar ett högre tryck innebär. Det tillsammans med en betydligt noggrannare reglering möjliggör användandet av naturliga köldämnen. Tekniken möjliggör också effektiv värmeåtervinning till en betydligt högre temperatur än vad som gäller för de gamla HFC-köldmedierna. Vi kan nu återvinna höggradig värme som kan användas för att skapa varmvatten, värma upp hela fastigheter med mera. På det sättet får vi en energibesparande effekt som är bra för både ekonomin och miljön.

*GWP står för Global Warming Potential och är ett mått på hur stor påverkan en gas har på växthuseffekten. Ju högre värde desto sämre för miljön. Ett vanligt HFC-köldmedium (syntetiskt) som finns i mer eller mindre alla fastigheter med luftkonditionering har ett GWP-värde på 3922. Ett vanligt naturligt köldmedium har ett GWP-värde på 1.